Stikordsregister til tysk grammatik    (under permanent udbygning)
Tallene henviser til §-numre i Grundbog Tysk Grammatik, Gyldendal 1988.
Eksterne links er markeret med denne farve. Opdateret d. 26.9.2014
Kommentarer og rettelser modtages gerne: e-mail

A/Ä   B   C    D   E   F   G   H    I    J    K   L   M   N    O/Ö    P   R   S   T   U/Ü   V    W    Y   Z    Æ   Ø   Å  

Ab - Ge

aber eller sondern 431
adresse 707
adverbialled (analyse) 8 af 418, 708.1
akkusativ 510-516
- tiden hvor længe 528
- tiden hvornår 532.3
- tiden hvor ofte 531
- vejen ad hvilken 515
akkusativobjekt 510-514
akk.obj. + dativobj. (ordst.) 607
alder 516
alle (+ tidsbetegnelse) 531
aller 240
aller- (forstærkende ved tillægsord) 323
als
- (dengang) da 425
- als/wie 324
- als/wie K312-314
- end 324
- som 432
als-forbindelser (kasus) 525.1
als ob 56.3
am-form (tredie grad) 322.2
an
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.1
- på (lodret flade) 419.2
- til 420.3
- an ... vorbei/vorüber 411.1
- 421.1
analyse
- udsagnsled 1
- grundled 2
- foreløbigt grundled 2
- genstandsled 3
- hensynsled 4
- omsagnsled til grundled 6
- omsagnsled til genstandsled 7
- biled 8
- hoved- og bisætninger 9
anden grad (tillægsord)
- former 314
- gradbøjning med endelser 315
- omlyd 316
- uregelmæssig bøjning 317
- bøjningsendelser 318
- sammenligning 320
- immer + 2. grad 321
- forstærkende biord 323
- sammenligning wie/als 324
antworten (+ dativ) 522
apposition 526
auf
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.2
- på (vandret flade) 419.1
- betydning 411,2
aus
- med dativ 403.1
- - fra418
ausser
- med dativ 403.2
- + bisætning 412.2
ausserhalb

begegnen (+ dativ) 522
begge
begyndelsesbogstav 704
bei
- med dativ 403.3
- 421.2 12,
beide
Berge 129
bestemmelsesord
- der-gruppen 102
- ein-gruppen 104
bestemt kendeord
- bøjning 101
- brug 107-108
bestemt tidspunkt 532
betingelseskonstruktioner 56.1
bevor 428
biled 8
billedlig betydning 408
bindeord
- 422-424
- ordstill. i bisætninger 602.1
- udeladelse 604
- ikke udeladelse 424
biord 325-329
- og tillægsord 308
bis (bindeord) 428
bis (zu) 530
bisætning 9.2
bisætningsordstilling 602-604
bisætningsindledere 602
bitten 63, 513
blandet bøjning (tillægsord) 305
bleiben (+ navneform) 67
bleiben (+ omsagnsled til grundled) 508.1
bleiben eller werden 18
blevet (geworden eller worden) 17
blive
- + kort tillægsform: passiv 16
- + kort tillægsf. (oversætt.)50
- + lang tillægsform 67
- bleiben eller werden 18
brauchen 68
brennen 24
brennen-gruppen 24
brevskrivning 706-707
bringen 24
bydemåde
- former 51
- indbyrdes opfordring 52
- navneform som bydemåde 53
bynavne (tillægsord på -er) 312
by- og landenavne 127-128
både ... og 423.2, 506

-chen (navneords køn) 111.2

da 425
da 425
dadurch dass 417
dafür 426
damit 416.2
danken (+ dativ) 522
da(r)+ forholdsord 203
datid
- brug 43.2
- eller førnutid? 44
dativ 520-524
dativ flertal (navneords bøjning) 114.2
dativobjekt 520-521
- ordstilling 607
dativudsagnsord 522-523
dato 532.3a
- 706.1
dem 210 ff
denken 24
denken an 408
denn 427
der (bestemt kendeord) 101
der (henførende stedord)229-234
der (påpegende stedord) 216-220
der er 206
der er + akk. 511
derfor 426
der-gruppen
- bøjning 102
- tillægsordenes bøjning 303.1
- den svage bøjning 304
derselbe 309
dessen (henførende) 230-231
dessen (påpegende) 218
det (ubetonet) 202-204
det (betonet) 220
Deutsche(r) 131.2
dieser 221
diesseits
du 201ff
durch
- med akkusativ 402.1
421.3
dürfen
- bøjning 33
- brug og betydning 36
- ville/måtte/skulle 42

-e (navneords køn) 110.1
e-gruppen (navneords bøjning) 115
efter at 417
egentligt grundled
- analyse 2.2
- 502
ehe 428
-ei (navneords køn) 110.2
ein (ubestemt kendeord) 103
ein(s) (talord) 332
ein-gruppen
- bøjning 104
- tillægsordenes bøjning 303
- den blandede bøjning 305
- brugt navneagtigt 105
einander 209
einer (ubestemt stedord) 241
einige 242
ejefald 517-519
ejestedord 210-215
- brugt navneagtigt 105 en-gruppen (navneords bøjning) 118
end 324.2
ental (navneords bøjning) 113
enten ... eller 423.2
er 201 ff
er-gruppen (navneords bøjning) 117
es 201ff
es (foreløbigt grundled) 205
es gibt 206
es gibt + akk. 511
euer 210 ff

fast sammensatte udsagnsord
-
kendetegn 77
- durch-, um-, über-, unter- 78
- oversigt 79
fehlen (+ dativ) 523.1
flertal (navneords bøjning) 114
folgen (+ dativ) 522
for (= thi) 427
for at
- + navnemåde 412.1
- um...zu eller damit 416
forbi (forholdsord) 411.1
fordi 427
foreløbigt grundled
- analyse 2.2
- es 205
- kongruens 502
forholdsord 401-21
- med akkusativ 402
- med akkusativ og dativ 405-411
- med dativ 403
- med genitiv 404
- + kendeord 106
- + spørgende stedord 224
- + henførende stedord 233
- + bisætning 412-14
- + navneform 412-15
- + styrelse (ordstilling) 611
fortids fremtid 45.2
- würde 19
fra 418
fragen 513
fremtid
- werden + navneform 19
- werden eller wollen 20
- fremtid / fortids fremtid 45.1
fri dativ 524
für (med akkusativ) 402.2
fællesnavne
før 428
førdatid 43
- brug at hjælpeudsagnsord 13
førnutid 43-44
- brug af hjælpeudsagnsord 13
Ge- (navneords køn) 111.3
gefallen (+ dativ) 523.2
gegen (med akkusativ) 402.3
gegenüber (med dativ) 403.4
gehen 64
gehören (+ dativ) 522
gelingen 522
genitiv 517-519
- ved personnavne 124-126
- tidsbetegnelse 533.3
Ge - Pe

gensidig opfordring 52
genstandsled
- analyse 3
- akkusativ 510-513
- + hensynsled (ordst.) 607
geografiske navne 127-129
geworden eller worden 17
gifte sig 50.1
glauben (+ dativ) 522
glauben an 408
gradbøjning (tillægsord)
- grader/endelser 314
- med endelser 315
- omlyd i 2. og 3. grad 316
- uregelmæssig bøjning 317
- bøjningsendelser 318
- sammenligning mellem to 320
- immer + 2. grad 321
- 2 former i 3. grad 322
- forstærkende biord 323
- sammenligning wie/als 324
gradbøjning (biord) 327
grammatiske betegnelser
gratulieren (+ dativ) 522
grundled
- analyse/kasus 2
- 507
- kongruens 501-506
gøre: machen eller tun

haben
-
bøjning 11
- brug 12-14
haben (+ navneform) 67
hankøn (navneord) 109
heiraten / sich verheiraten 50.1
heissen 508.1
-heit (navneords køn) 110.2
helfen
- (+ dativ) 522
- 65

henførende stedord 229-238
- styret af forholdsord 233
hensynsled
- analyse 4
- dativ 520-521
hinanden 209
hinter
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.3
hjælpeudsagnsord 11 ff
hoch 310
hovedsætning
- analyse 9.1
- ordstilling 601
hundert / Hundert 333
hunkøn (navneord) 110
hvad (spørgende) 225-227
hvad (henførende)237-238
hvem (spørgende) 222-224
hvem (henførende) 234
hver (tiden hvor ofte) 531
hverken ... eller 423.2, 506
hvor 429
hypotetiske sætninger 56

i (tiden hvor længe) 528.3
- seit + dativ 529
i (+ navneord = hvornår) 534.5
ich 201ff
ihr (personligt stedord) 201ff
ihr/Ihr (ejestedord) 210 ff
ikke (ordstilling) 610
ikke (= kein) 241
i løbet af 530
im Laufe (von) 530
imperativ 51-53
imponieren (+ dativ) 522
in
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.4
- på (rum og bygninger) 419.3
- til 420.4
indirekte tale 59
infolge
indtil 530
ingen K139-140
innerhalb
intetkøn (navneord) 111

jeder 243
jeder (+ tidsbetegnelse) 531
jemand 244
jener 243
jenseits

kasusbrug 501-526
-keit (navneords køn) 110.2
keiner 241
keiner/niemand K139-140
kendeord
- det bestemte 101
- brug at det bestemte 107,108
- det ubestemte 103
kennen 24
kennen lernen 66
klokken 335
komma 705
kommen 73
kongruens (mellem grundled og udsagnsled) 501-506
konjunktiv (ønskemåde)
-
datid (bøjning) 54
- høfligt, beskedent, forsigtigt 55
- hypotetiske sætninger 56
-59
können
- bøjning 33
- brug og betydning 37
konsonantfordobling (navneord) 114.3
kort tillægsform (dannelse) 71 23.3, 30.3
- i passiv 47
- (i sammensat udsagnsled) 13,16
- som tillægsord 311
74,
- (= dansk lang tillægsform) 73
- ordstilling i sammensat udsagnsled 605

lande- og bynavne 127-128
lang tillægsform (dannelse) 70
- som tillægsord 311
lassen 68
latinske gramm. betegnelser
legen (+ A/D-forholdsord) 407
lehren 65
-lein 111
lette led - ordstilling 608
lære (lernen eller lehren)
løst sammensatte udsagnsord
- kendetegn 76
- durch-, um-, über-, unter- 78
- oversigt 79

machen eller tun
meget
- forstærkende biord v. tillægsord 323
- biord eller stedord 430
mehr 245
mehrere 245
mein 210ff
men (aber eller sondern) 431
mit (med dativ) 403.5
möchte
- mögen 38.1
- ville/måtte/skulle 42
mögen
- bøjning 33
- brug og betydning 38
- ville/måtte/skulle 42
müssen
- bøjning 33
- brug og betydning 39
- ville/måtte/skulle 42
mængdetal 33-333
mådesudsagnsord
- bøjning 32-34
- brug 35-42
- + navneform 68
- passiv 48
mål 516
månedsnavne m. artikel 108,4
måtte 42

nach
-
med dativ 403.6
- til (lande og byer) 420.2
nachdem 417.1
navne (bjerge, floder, gader) 129
navnemåde 60-69
- med zu 61-63
- uden zu 61, 64-68
- kennen lernen 66
- i sammensatte udsagnsled 19
- efter modalverber 35
- fremtid / fortids fremtid 45
- 57-58
- = dansk lang tillægsform 67
- = dansk kort tillægsform 68
- befaling, opfordring 53
- ordst. i sammens. uds.led 605
- udvidet 606
navneord
- køn 109-112
- bøjning 113-129
navnetillæg 526
n-bøjning (navneord) 120
neben
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.5
nennen
- bøjning 24
- 514
nicht (ordstilling) 610
nicht nur ... sondern auch 431
niemand 244
niemand/keiner K139-140
nominativ 507-509
ns-bøjning (navneord) 121
nul-gruppen (navneords bøjning) 116
nutid (brug) 43,1

objekter (praktisk regel) 5
-
objekter (ordstilling) 607
- objekters rækkefølge - lette led 608
ohne
- med akkusativ 402.4
- + navneform 412.1
- + bisætning 412.2
om (ved tidsbetegnelser) 534.6, 534.7
omfangsbetegnelse 516
omlyd (udsagnsord) 26
omsagnsled til genstandsled
- analyse 7
- 514
omsagnsled til grundled
- analyse 6
- 503
- 508
opfordring 52
ordbogsbrug 701-703
ordenstal 330, 334
ordliste (gramm. betegnelser)
ordstilling
- forholdsord + styrelse 611
- i hovedsætninger 601
- i bisætninger 602-604
- lette led foran grundleddet 608
- nicht 610
- objekters rækkefølge 607
- sammensatte udsagnsled 605
- tid før sted 609
- udvidet navneform 606
overført betydn. (forh.ord) 410

passen (+ dativ) 522
passiv
- aktiv og passiv 46
- dannelse 47
- mådesudsagnsord 48
- dansk s-passiv 49
- blive + kort tillægsform 50
personbetegnelser (dannet af geogr.navne) 131
personbøjet udsagnsords stilling
- hovedsætninger 601
- bisætninger m. indleder 602-603
- bisætninger uden indleder 604
personlige stedord 201-206
personnavne
- brug af kendeord 123
- i genitiv 124-126
På - Å


- = i løbet af 530
- auf, an, in 419
- 708,6
påpegende stedord 216-221

Rechtschreibreform
regelmæssige udsagnsord 21-24
regelmæssigt tilbagevendende tid
- forholdsordsforbindelse 534.7
- tidsbiord 535
regne (regnen eller rechnen)
rennen 24
retskrivning 704
retskrivningsreform
rumlig betydning (forholdsord) 406-409
sammenligningsbisætninger 56.3
sammensatte navneord (køn) 112
sammensatte udsagnsled (ordstilling)605
sammensatte udsagnsord
- definition 75
- løst sammensatte 76
- fast sammensatte 77
- durch-, um-, über-, unter- 78
- oversigt 79
sammentrækning at forholdsord + kendeord 106
-schaft (navneords køn) 110.2
scheinen 508.1
schimpfen 514
schon
- + tidsbetegnelse i akk. 529
- udsagnsordets tid 43
schreiben an 408
sehen 68
sehr
- forstærkende biord v. tillægsord 323
- meget 430
sein (udsagnsord)
- bøjning 11
- brug 12-14
- + omsagnsled til grundled 508.1
sein (ejestedord) 210 ff
sein eller ihr 213
seit
- forholdsord og bindeord 403.7
- + ord, der angiver varighed 529
- udsagnsordets tid 43
senden 24
setzen (+ A/D -forholdsord) 407
s-gruppen (navneords bøjning)
- hankøn 119
- hunkøn 122.4
- intetkøn 119
sich 207-209
sideordnede grundled 505-506
sideordnede tillægsord 307
sideordnende bindeord 423
sie/Sie 201ff
sindsstemningsord m. sein 50
skulle 42
so daß 433
sollen
- bøjning 33
- brug og betydning 40
- ville/måtte/skulle 42
som 432
sondern eller aber 431
sowohl ... als/wie (auch) 506
spørgende stedord 222-228
ss oder ß
statt 404.1
- + navneform 412.1
stedord 201-245
stedsangivelser (tid før sted) 609
stedsbiord 329
stellen (+ A/D -forholdsord) 407
stort begyndelsesbogstav 704
stærk bøjning (tillægsord) 306
stærke udsagnsord 25-30
svag bøjning (tillægsord) 304
svage udsagnsord 21-24
sætninger 9
sætningsanalyse 1-8
så 433

talord 330-335
-
og tillægsord 308
tankeretning (forholdsord)408
tausend/Tausend 333.
tegnsætning 705
thi (for) 427
tid før sted 609
tiden hvor længe 528-530
tiden hvornår 532-535
tiden hvor ofte 531
tidernes brug 43-45
tidsbetegnelser 527-535
tidsbiord
- 328
- tiden hvornår 535
til
- zu, nach, an, in 420
- 708.7
tilbagevisende stedord 207-208
tillægsformer 70-74
- som tillægsord 311
- 74,
tillægsord
- bøjning 301-312
- ubøjet form 302
- grader/endelser 314
- gradbøjn. med endelser 315
- omlyd i 2. og 3. grad 316
- uregelmæssig gradbøjning 317
- bøjningsendelser 318
- sammenligning mellem to 320
- immer + 2. grad 321
- 2 former i 3. grad 322
- forstærkende biord 323
- sammenligning wie/als 324
- brugt som biord 326
- brugt som navneord 313
- sideordnede 307
- -er (by- og landenavne) 312
tiltale
- kasus 509
- i breve 706.2
transitive udsagnsord 510
tredje grad (tillægsord)
- former 314
- gradbøjning med endelser 315
- omlyd 316
- uregelmæssig bøjning 317
- bøjningsendelser 318
- sammenligning 320
- to former i 3. grad 322
- forstærkende biord 323
- sammenligning trotz
tun 28
tun eller machen

über
-
forholdsord + A/D 405
- betydning 411.6
- 708.5
ubestemt kendeord 103
- brugt navneagtigt 105
ubestemt tidspunkt 533
ubestemte stedord 239-245
udsagnsled 1
udsagnsord
- med akkusativ 510-514
- med dativ 522-523
udsagnsordenes bøjning
- oversigt 31
- sein, haben, werden 11
- regelmæssige 21-24
- uregelmæssige 25-30
- oversigt 31
- mådesudsagnsord 32-34
- datid konjunktiv 54
udsagnsordenes tider 43-45
udvidet navneform 606
um
- med akkusativ 402.5
- + navneform 412.1
- for at 416.1
under (tid) 530
underordnende bindeord 602.1
- udeladelse 604
-ung (navneords køn) 110.2
unser 210 ff
unter
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.7
uregelmæssige udsagnsord 25-30

varighed 528-530
ved 421
ved at 417
vejen ad hvilken 515
viel
- forstærkende biord v. tillægsord 323 - biord eller stedord 430
ville
- werden + navneform: fremtid 19
- werden eller wollen 20
- ville/måtte/skulle 42
von
- med dativ 403.8
- - fra418
- 708 5
vor
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.8
- før 428
vægt 516
værdi 516

wagen 63
während
-
under (tid) 530
- under (+ genitiv) 404.2
was
- spørgende stedord 225-226
- henførende stedord 237-238
- ubestemt henførende stedord 236

weder ... noch 506
wegen 404.3
weil 427
welcher 228
wenden 24
wenn 602.1
wer
- spørgende stedord 223-224
- ubestemt henførende stedord 235
werden
- bøjning 11
- brug 15-20
- ville/måtte/skulle 42
- + kort tillægsform: passiv 16
- + navneform: fremtid 19
- + omsagnsled til grundled 508.1
werden eller bleiben 18
werden eller wollen 20
wider (med akkusativ) 402.6
wie
- = hvad 227
- = som 324
- 432
- = hvor (om grad) 429
- wie-forbindelser (kasus) 525.2
- wie/als 324
wir 201ff
wissen 34
wo 429
wo(r)- + forholdsord 238
wollen
- bøjning 33
- brug og betydning 41
- ville/måtte/skulle 42
wollen eller werden 20
worden eller geworden 17
würde
- fortids fremtid 19.2
- werden i datid ønskemåde 45.2
- 58

zu
-
med dativ 403.9
- til 420.1
zwar ... aber 431
zwischen
- forholdsord + A/D 405
- betydning 411.9

ønskemåde, se konjunktiv ønskesætninger 56.2

årstal (i ...) 534.5 NB

A/Ä   B   C    D   E   F   G   H    I    J    K   L   M   N    O/Ö    P   R   S   T   U/Ü   V    W    Y   Z    Æ   Ø   Å