Ulriks Opslagstavle

Latinske og danske grammatiske betegnelser    udarbejdet af Søren Frei

adjektiv = tillægsord
adverbialled = biled
adverbium = biord
akkusativ = genstandsfald
akkusativobjekt = direkte objekt, genstandsled
aktiv = handleform
anden grad = komparativ
artikel = kendeord
biled = adverbialled
bindeord = konjunktion
biord = adverbium
bisætning = ledsætning
bydemåde = imperativ
datid = imperfektum, præteritum
datids tillægsform = kort tillægsform, perfektum participium
dativ = hensynsfald
dativobjekt = hensynsled, indirekte objekt
deklination = substantivbøjning
demonstrativt pronomen = påpegende stedord
direkte objekt = akkusativobjekt, genstandsled
egennavn = proprium
ejefald = genitiv
ejestedord = possessivt pronomen
ental = singularis
fald = kasus
femininum = hunkøn
flertal = pluralis
forholdsord = præposition
forholdsordsforbindelse = forholdsordsled, præpositionsforbindelse
forholdsordsled = forholdsordsforbindelse, præpositionsforbindelse
fremsættende måde = indikativ
fremtid = futurum
futurum = fremtid
førdatid = plusquamperfektum
førnutid = perfektum
første grad = positiv
genitiv = ejefald
genstandsfald = akkusativ
genstandsled = akkusativobjekt, direkte objekt
grad, første = positiv
grad, anden = komparativ
grad, tredje = superlativ
grundled = subjekt
handleform = aktiv
hankøn = maskulinum
henførende stedord = relativt pronomen
hensynsfald = dativ
hensynsled = dativobjekt, indirekte objekt
hunkøn = femininum
imperativ = bydemåde
imperfektum = datid
indefinit pronomen = ubestemt stedord
indikativ = fremsættende måde
indirekte objekt = dativobjekt, hensynsled
infinitiv = navneform, navnemåde
interjektion = udråbsord
interrogativt pronomen = spørgende stedord
intetkøn = neutrum
intransitiv = uden objekt
kardinaltal = mængdetal
kasus = fald
kendeord = artikel
komparativ = anden grad
konjugation = verbalbøjning
konjunktion = bindeord
konjunktiv = ønskemåde
kort tillægsform = perfektum participium, datids tillægsform
lang tillægsform = nutids tillægsform, præsens participium
ledsætning = bisætning
lideform = passiv
maskulinum = hankøn
med objekt = transitiv
modus = måde
mængdetal = kardinaltal
navneagtig = substantivisk
navneform = infinitiv, navnemåde
navnemåde = infinitiv, navneform
navneord = nomen, substantiv
neutrum = intetkøn
nomen = navneord, substantiv
nominativ = nævnefald
numeralier = talord
numerus = tal
nutid = præsens
nutids tillægsform = lang tillægsform, præsens participium
nævnefald = nominativ
objekt, direkte = akkusativobjekt, genstandsled
objekt, indirekte = dativobjekt, hensynsled
objektsprædikat = omsagnsled til genstandsled, prædikatsled til objekt
omsagnsled til genstandsled = objektsprædikat, prædikatsled til objekt
omsagnsled til grundled = subjektsprædikat, prædikatsled til subjekt
ordenstal = ordinaltal
ordinaltal = ordenstal
participium = tillægsform
passiv = lideform
perfektum = førnutid
perfektum participium = kort tillægsform, datids tillægsform
personligt pronomen = personligt stedord
pluralis = flertal
plusquamperfektum = førdatid
positiv = første grad
possessivt pronomen = ejestedord
pronomen = stedord
proprium = egennavn
prædikatsled til objekt = omsagnsled til genstandsled, objektsprædikat
prædikatsled til subjekt = omsagnsled til grundled, subjektsprædikat
præposition = forholdsord
præpositionsforbindelse = forholdsordsled, forholdsordsforbindelse
præsens participium = nutids tillægsform, lang tillægsform
præsens = nutid
præteritum = datid
påpegende stedord = demonstrativt pronomen
refleksivt pronomen = tilbagevisende stedord
relativt pronomen = henførende stedord
singularis = ental
spørgende stedord = interrogativt pronomen
stedord = pronomen
subjekt = grundled
subjektsprædikat = omsagnsled til grundled, prædikatsled til subjekt
substantiv = navneord, nomen
substantivisk = navneordsagtig
tal = numerus
talord = numeralier
tempus = tid
tid = tempus
tilbagevisende stedord = refleksivt pronomen
tillægsform = participium
tillægsord = adjektiv
transitiv = med objekt
ubestemt stedord = indefinit pronomen
uden objekt = intransitiv
udråbsord = interjektion
udsagnsled = verballed
udsagnsord = verbum
verbalbøjning = konjugation
verballed = udsagnsled
verbum = udsagnsord
ønskemåde = konjunktiv

Stikord